Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Георги Георгиев

Адвокат
ggeorgiev@georg-tod.com
Tel: +359 2 937 65 42

Области на практика:
Търговско право и търговска несъстоятелност, право на капиталови пазари, облигационно право, процесуално представителство, обществени поръчки, гражданско право, вещно право.

Описание на практиката:
Георги Валентинов Георгиев завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2010 г. През 2011 – 2012 г. завършва магистърска програма по международно търговско и финансово право в юридическия факултет на един от водещите университети в света - King’s College London. Специализира в областта на право на капиталовите пазари (секюритизация и деривати, синдикирани заеми, облигации, проектно финансиране) и европейското и сравнително дружествено право. Обучава се в програми по облигационно право в Университета в Кеймбридж, по английско дружествено право и корпоративно управление в London School of Economics and Political Science, както и по арбитраж и алтернативни способи за решаване на спорове в Арбитражен съд при БТТП.

Преди да се присъедини към екипа, Георги преминава стаж в управление „Банков надзор” на Българската народна банка, в правната дирекция на Българска фондова борса и участва в съвместна стажантска програма на Софийски районен съд и комисия „Фулбрайт”. През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление. В периода 2013 г. - 2016 г. е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 г. е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основните области, в които Георги работи, са дружествено право, търговска несъстоятелност, процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, корпоративни сливания и придобивания, лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Консултирал е клиенти на дружеството при преговори и сключване на договори за заем с ЕБВР на стойност над 15 млн.евро, с Европейската инвестиционна банка, както и чуждестранни инвеститори в България като „МЕЛРОУЗ РИСОРСИЗ“ ЕООД, UPS Plc., „GRAPES AND BARLEY“ LLC и др. Участвал е в сделки по дългово преструктуриуране, синдикирани заеми, банково финансиране и други за над 50 млн. евро. Сред клиентите, които Георги представлява по конкретни проекти, са и местни компании като фармацевтичното дружество „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД, което е и най-големият собственик на земеделска земя в България, „УИНСЛОУ ГРУП“ АД, държавни институции и общини, сред които Столична община и „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД.