Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Мария Дерелиева

Адвокат
mderelieva@georg-tod.com
Teл.: +359 2 937 65 22

Области на практика:
Енергийно право, Административно право и обжалвания, Процесуално представителство

Описание на практиката:
Мария Дерелиева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет и от 2012 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Преди да се присъедини към кантората, Мария е работила в държавната администрация. Като експерт в Правната дирекция на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е консултирала издаването на лицензии и ценови решения в електроенергийния сектор и осъществявала процесуално представителство на Комисията по множество съдебни производства пред Върховния административен съд. Като правен експерт в ДКЕВР е участвала в експертни групи с оглед транспониране на третия енергиен пакет на Европейския съюз в българското законодателство. Мария е работила и като юрисконсулт в Министерството на финансите, където е представлявала българската държава в множество съдебни и арбитражни производства. По-конкретно, Мария е специализирала в подготовката на позицията на българската държава по международни арбитражни спорове, образувани и разглеждани по правилата на ICC и на UNICITRAL и по Енергийната Харта.

Основните области, в които Мария работи са процесуално представителство, вътрешни и международни арбитражни дела, обжалване на административни актове, енергийно право, административни процедури пред Комисията за енергийно и водно регулиране, дружествено и търговско право, медицинско право. В кантората Мария консултира клиенти по дружествени и регулаторни въпроси и като процесуалист представлява клиенти по административни и търговски дела. По-конкретно, представлява големи енергийни производители като ТЕЦ Бобов дол, Брикел и Топлофикация Русе в съдебни производства пред административните съдилища по обжалване на ценови решения и други актове на КЕВР, както и в търговски дела във връзка с цени на електрическа или балансираща енергия. Професионалният й опит включва консултация за Телерик, най-успешната българска софтуерна компания, съветване на земеделски компании Уинслоу Груп и Серес по сделки за придобивания, консултиране на Хил клиник и Он клиник относно дружествени и регулаторни въпроси.