Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.
 1. проф. д-р Тодоров И. Медицинско право, 2016 г., второ преработено и допълнено издание, проф. д-р Дарина Зиновиева – Научен редактор
 2. проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров И. Административният договор след въвеждането му в АПК – статия от сп. Административно правосъдие, година XIX, брой 3/2016
 3. проф. д-р Лазаров К.,проф. д-р Тодоров И., Административен процес,2015 г.- четвърто преработено и допълнено издание, Сиела – Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета
 4. проф. д-р Тодоров И., Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право” – второ преработено издание и допълнено, 2012г., Сиела, съавтор
 5. Тодоров И., Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор – 2010 г.
 6. Лазаров К.,Тодоров И. Административен процес, 2009 г., Сиела - Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета
 7. Тодоров И. Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право”, 2008г., Сиела - Глава първа, Глава втора, Глава трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста и Глава дванадесета
 8. Лазаров К., Тодоров И. Административен процес
 9. Тодоров и., Балтаджиева Р. Взаимодействие между европейското и българското административно право
 10. Кацарски А. Търговски закон
 11. Тодоров И. Индивидуалните административни актове по Административно-процесуалния кодекс – 2007, Сиела – преведена на руски и английски език
 12. Тодоров И. Административно-процесуален кодекс Коментар –, съвместно с Константин Пенчев, Председател на Върховния административен съд, Георги Ангелов - съдия във Върховния административен съд, Богдан Йорданов - доктор по право. - 2006
 13. Тодоров И. Издаване на индивидуални административни актове - 2004
 14. La Cour Constitutionelle de la Republique de Bulgarie, In: “La democratie constitutionelle en Europe centrale et orientale”, Bruylant, Bruxlles, 1998;
 15. Тодоров, И. Данък върху печалбата, 1997г., Сиела, член на колектива по написването на книгата и рецензент
 16. Тодоров, И. Данък върху добавената стойност, част втора, 1996г., Сиела, член на колектива по написването на книгата и отговорен редактор
 17. Тодоров, И. Издаване на индивидуални административни актове, София, 1995;
 18. Балтаджиева, Р. Данък добавена стойност (ДДС), София, 1994;
 19. Зиновиева, Д. Частната медицинска практика, София, 1992;
 20. Георгиев, В. Публични правоотношения, София, 1998, 199 страници;
 21. Георгиев, В. Метод на правно регулиране в съдебното производство, Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, том 80-81/1988;
 22. Георгиев, В. Новата българска Конституция (в съавторство), ПМ 1/1991;
 23. Георгиев, В. Новата Конституция и проблемите на конституционното право, ПМ 1/1992;
 24. Георгиев, В. Малък принос към теорията на конституционализма и държавността (в съавторство с Д. Вълчев), ПМ 4/1996;
 25. Георгиев, В. Предмети на публичното право, в: “Юридически сборник”, том 5, Бургаски университет, 1998;
 26. Георгиев, В. Правните системи на Британия и Съединените американски щати, в: “Юридически сборник”, том 4, Бургаски университет, 1996.