Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Данъци

Нашата помощ включва:
  • Преструктурирания
  • Сливания и придобивания
  • Съвместни предприятия
  • Търговски структури (франчайзинг, лицензиране и др.) недвижими имоти
  • Колективни инвестиции
  • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
  • ДДС
  • Прираст на капитала и данъци при източника
  • Данъчни жалби