ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност е разработена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Ние в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели всички необходими мерки, за да приведем дейността си в съответствие с изискванията на Регл. (ЕС) 2016/679, като следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност и сигурност на личните данни, както и принципа за свеждане на данните до минимум.

I. Данни за администратора и контакт с него

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, е юридическо лице, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Петър Парчевич“ № 27.
Искания, запитвания и всяка друга информация може да получите на електронен адрес office@georg-tod.com; по телефон (+359 2) 937 65 00/01/02/03/04, както и чрез изпращане на писмо на адрес: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Петър Парчевич“ № 27. В случай че желаете лична среща с длъжностното лице по защита на личните данни, може да се обадите на посочените телефонни номера или да изпратите съобщение по електронна поща за уговаряне на час за среща.

II. Цели, основания и срокове за обработване на лични данни

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ обработва лични данни във връзка с осъществяване на дейностите, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, както следва:

 • Клиенти
  Клиенти на Адвокатското дружество са всички лица, на които се предоставят правни услуги съобразно договор за правни услуги. Като клиенти се считат и всички други лица, с които Адвокатското дружество e в преддоговорни отношения, както и лицата, които са отправили запитване до кантората.

Личните данните, които събираме за нашите клиенти, се определят от вида на конкретните правни услуги, които им се предоставят.Данните, които Адвокатското дружество обработва, са обобщени в приложения файл.

Адвокатско дружество „Георгиев. Тодоров и Ко“ може да обработва и други данни, чиито обем и задължение за обработване са предвидени в нормативен акт.

Срокове за обработване на лични данни

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ съхранява личните данни на своите клиенти за срока на договора за правни услуги, до изтичане на давностният срок за ангажиране професионалната отговорност на адвокатите или до 5 години от приключване на делото, по което адвокат от дружеството е бил процесуален представител. Личните данни на потенциални клиенти, с които не е сключен договор за правни услуги, се съхраняват в срок до 1 месец от приключване на кореспонденцията.

 • Кандидати за работа или за стаж
  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ обработва личните данни на кандидати за работа или стаж в обема, който е предоставен от кандидата.

Данните се събират от предоставените автобиография, диплома за завършено висше образование, студентска книжка, сертификати за участие в семинари или за преминато обучение или други документи, удостоверяващи обр азователната степен и професионалната квалификация на кандидата, предоставени от него по своя преценка за доказване на годността му за съответната позиция.

Срокът за съхранение на личните данни на кандидата е 6 месеца от приключване на процедурата по подбор. В случай че кандидатът е предоставил изрично съгласие, личните му данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок, за целите на участие в следващи процедури по подбор. В този случай срокът на съхранение не може да бъде по-дълъг от срока, за който кандидатът е предоставил съгласие.

 • Доставчици на стоки или услуги
  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ обработва лични данни свои доставчици или на представители на свои доставчици по повод предоставянето на стоки и услуги на Дружеството.

Целите на обработване на лични данни на доставчици на стоки или услуги са в зависимост от вида на стоката или услугата, например услуги за външно съхранение на архиви, куриерски услуги, консултантски услуги.

Основанията за обработване на лични данни на доставчици на стоки или услуги са следните:
– За изпълнение на договор, по който доставчикът на стоки или на услуги е страна – чл. 6, пар. 1, б. „б“ ОРЗС;
– За защита на легитимния интерес на Адвокатското дружество – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД .

Срокът за съхранение на личните данни на доставчиците на стоки или на услуги е до изтичането на определения от закона давностен срок след прекратяване или разваляне на договора.

 • Физически лица – участници в съдебни, арбитражни административни или помирителни производства
  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ обработва лични данни на физическите лица – участници в съдебни, арбитражни административни или помирителни производства, за целите на осъществяване на договореното представителство. Личните данни на насрещните, подпомагащите и подпомаганите страни или техните представители се предоставят от клиента или от съда/арбитражния орган. Личните данни на свидетелите се предоставят от страната, ангажирала съответния свидетел. Личните данни на вещите лица се предоставят от съда/арбитражния орган.

Данните се обработват на основание легитимен интерес – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД, тъй като без тях адвокатската професия не може да се упражнява ефективно. Данните, част от приключило дело, се съхраняват за срок от 5 г.

 • Видеонаблюдение
  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ обработва лични данни чрез видеонаблюдение с цел контрол на достъп в кантората и охрана. Записите се съхраняват за кратък период от два месеца, освен ако не е необходим по-дълъг срок, например за целите на допълнително разследване на инциденти.

III. Категории получатели на лични данни извън Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ разкрива лични данни на следните категории получатели:
1. На други адвокати, за целите на предоставяне на възложените правни услуги;
2. На доверени външни консултанти, за целите на предоставяне на комплексни услуги, с одобрението на клиента;
3. На куриерски дружества и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;
4. На кредитни институции – за нуждите на заплащане на възнаграждения;
5. На държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия, за целите на изпълнение на законово задължения (МВР, ДАНС, Софийска адвокатска колегия, Висш адвокатски съвет и др.);
6. На съд или на арбитраж, за целите на осъществяване на процесуално представителство по съдебни производства, както и за целите на събиране на вземанията на дружеството.
Личните данни на клиенти или на техни представители не се разкриват в друга държава или международна организация, освен в случаите, при които въз основа на сключен договор за правна помощ адвокатското дружество предоставя правни услуги в областта на международния арбитраж или си сътрудничи с правни кантори, установени извън територията на страната. При всеки подобен случай се съобразяват приложимите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни.

IV. Вашите права

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Също така имате право да поискате ограничаване на обработването, т.е. да изискате от администратора да ги обработва за точно определени цели, когато не може да ги изтрие поради наличие на законово задължение.

В случаите, при които обработваме данните Ви на основание легитимен интерес, имате право да възразите срещу обработването, ако считате, че Адвокатското дружество не разполага с такъв.
Всички права могат да бъдат реализирани в свободна форма на посочените в настоящата политика данни за контакт.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/91-53-518, електронен адрес: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган.

Всяка промяна в настоящата Политика ще бъде своевременно означена на електронния сайт на Адвокатското дружество. При съществена промяна допълнително ще Ви уведомим чрез изпращане на съобщение чрез електронна поща или SMS.

м. май 2018 г.

Privacy Policy BG