Публикации

Административен процес, 2018 г.| проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров Ив.

шесто преработено и допълнено издание, Сиела, с измененията на АПК от септември 2018

Административен процес, 2016 г.| проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров Ив.

пето преработено и допълнено издание, Сиела, Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Медицинско право, 2016 г. | проф. д-р Зиновиева, Д.

Второ преработено и допълнено издание, проф. д-р Тодоров, Ив. – Научен редактор

Административният договор след въвеждането му в АПК | проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров И.

Статия от сп. Административно правосъдие, година XIX, брой 3/2016

Административен процес, 2015 г. | проф. д-р Лазаров К.,проф. д-р Тодоров И.

Административен процес, 2015 г.- четвърто преработено и допълнено издание, Сиела – Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право” | проф. д-р Тодоров И.

Второ преработено издание и допълнено, 2012г., Сиела, съавтор.

Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор, 2010 г. | Тодоров И.
Административен процес, 2009 г. | Лазаров К.,Тодоров И.

Административен процес, 2009 г., Сиела – Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право”, 2008 г. | Тодоров И.

Глава първа, Глава втора, Глава трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста и Глава дванадесета

Административен процес | Лазаров К., Тодоров И.
Взаимодействие между европейското и българското административно право | Тодоров и., Балтаджиева Р.
Търговски закон | Кацарски А.
Индивидуалните административни актове по Административно-процесуалния кодекс – 2007 | Тодоров И.

Сиела – преведена на руски и английски език

Административно-процесуален кодекс Коментар | Тодоров И.

Съвместно с Константин Пенчев, Председател на Върховния административен съд, Георги Ангелов – съдия във Върховния административен съд, Богдан Йорданов – доктор по право. – 2006

Издаване на индивидуални административни актове – 2004 г. | Тодоров И.
La Cour Constitutionelle de la Republique de Bulgarie

In: “La democratie constitutionelle en Europe centrale et orientale”, Bruylant, Bruxlles, 1998

Данък върху печалбата, 1997 г. | Тодоров И.

Сиела, член на колектива по написването на книгата и рецензент.

Данък върху добавената стойност, част втора, 1996 г. | Тодоров И.

Сиела, член на колектива по написването на книгата и отговорен редактор.

Издаване на индивидуални административни актове, 1995 г. | Тодоров, И.
Данък добавена стойност (ДДС), София, 1994 г. | Балтаджиева, Р.
Частната медицинска практика, София, 1992 г. | Зиновиева, Д.
Публични правоотношения, София, 1998 г., 199 страници | Георгиев, В.
Новата българска Конституция | Георгиев, В.

В съавторство, ПМ 1/1991 г.

Метод на правно регулиране в съдебното производство | Георгиев, В.

Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, том 80-81/1988 г.

Новата Конституция и проблемите на конституционното право, ПМ 1/1992 г. | Георгиев, В.
Малък принос към теорията на конституционализма и държавността | Георгиев, В.

В съавторство с Д. Вълчев, ПМ 4/1996 г.

Предмети на публичното право, 1998 г. | Георгиев, В.

“Юридически сборник”, том 5, Бургаски университет

Правните системи на Британия и Съединените американски щати | Георгиев, В.

“Юридически сборник”, том 4, Бургаски университет, 1996.