Публикации

РЕГЛАМЕНТ „РИМ ІІІ“, 2020 Г.

Автори: Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Цветелина Димитрова, Емил Цанков

Административен процес, 2018 г.| проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров Ив.

шесто преработено и допълнено издание, Сиела, с измененията на АПК от септември 2018

Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices в сборен труд “European and national perspectives on the application of the European insolvency regulation” – д-р Цветелина Димитрова

Edited by Stefano Dominelli, Ilaria Queirolo, съавторство с Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Емил Цанев, издателство:Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, ISBN 978-88-255-0906-9;

Установяването на преходни разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави и новата рамка за уредба на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна“, Глава от колективна монография: „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016г. Тенденции и новости в правната уредба“,

Автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова, София, Сиела, 2017г., с. 181-210;

Понятието за „инвестиция“ по смисъла на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави – Д-р Цветелина Димитрова

Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, БАН, 2017г., с.288-295; ISSN 2603-3011;

Административен процес, 2016 г.| проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров Ив.

пето преработено и допълнено издание, Сиела, Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Медицинско право, 2016 г. | проф. д-р Зиновиева, Д.

Второ преработено и допълнено издание, проф. д-р Тодоров, Ив. – Научен редактор

Административният договор след въвеждането му в АПК | проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров И.

Статия от сп. Административно правосъдие, година XIX, брой 3/2016

Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд“ – д-р Цветелина Димитрова

Научни трудове на Института за държавата и правото, том XIV, София, БАН, 2016г., с. 328-339; ISSN 1314-6459;

„Трудов договор с условия за стажуване“, статия в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство„ – д-р Цветелина Димитрова

Том VII, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г., с.111-126; ISBN 978-954-07-3947-2. –

Административен процес, 2015 г. | проф. д-р Лазаров К.,проф. д-р Тодоров И.

Административен процес, 2015 г.- четвърто преработено и допълнено издание, Сиела – Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право” | проф. д-р Тодоров И.

Второ преработено издание и допълнено, 2012г., Сиела, съавтор.

Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор, 2010 г. | Тодоров И.
Административен процес, 2009 г. | Лазаров К.,Тодоров И.

Административен процес, 2009 г., Сиела – Глава втора, Глава Трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста, Глава седма, Глава осма, Глава единадесета, Глава седемнадесета, Глава двадесет и втора, Глава двадесет и трета, Глава тридесет и четвърта, Глава тридесет и пета

Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право”, 2008 г. | Тодоров И.

Глава първа, Глава втора, Глава трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста и Глава дванадесета

Административен процес | Лазаров К., Тодоров И.
Взаимодействие между европейското и българското административно право | Тодоров и., Балтаджиева Р.
Търговски закон | Кацарски А.
Индивидуалните административни актове по Административно-процесуалния кодекс – 2007 | Тодоров И.

Сиела – преведена на руски и английски език

Административно-процесуален кодекс Коментар | Тодоров И.

Съвместно с Константин Пенчев, Председател на Върховния административен съд, Георги Ангелов – съдия във Върховния административен съд, Богдан Йорданов – доктор по право. – 2006

Издаване на индивидуални административни актове – 2004 г. | Тодоров И.
La Cour Constitutionelle de la Republique de Bulgarie

In: “La democratie constitutionelle en Europe centrale et orientale”, Bruylant, Bruxlles, 1998

Данък върху печалбата, 1997 г. | Тодоров И.

Сиела, член на колектива по написването на книгата и рецензент.

Данък върху добавената стойност, част втора, 1996 г. | Тодоров И.

Сиела, член на колектива по написването на книгата и отговорен редактор.

Издаване на индивидуални административни актове, 1995 г. | Тодоров, И.
Данък добавена стойност (ДДС), София, 1994 г. | Балтаджиева, Р.
Частната медицинска практика, София, 1992 г. | Зиновиева, Д.
Публични правоотношения, София, 1998 г., 199 страници | Георгиев, В.
Новата българска Конституция | Георгиев, В.

В съавторство, ПМ 1/1991 г.

Метод на правно регулиране в съдебното производство | Георгиев, В.

Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, том 80-81/1988 г.

Новата Конституция и проблемите на конституционното право, ПМ 1/1992 г. | Георгиев, В.
Малък принос към теорията на конституционализма и държавността | Георгиев, В.

В съавторство с Д. Вълчев, ПМ 4/1996 г.

Предмети на публичното право, 1998 г. | Георгиев, В.

“Юридически сборник”, том 5, Бургаски университет

Правните системи на Британия и Съединените американски щати | Георгиев, В.

“Юридически сборник”, том 4, Бургаски университет, 1996.