Последни новини

„Адвокатската професия е професия с бъдеще“ – едно интервю на проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Умният и практичен човек все по-често ще се съветва с адвоката си, казва управляващият съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Адвокат Тодоров, броят на адвокатите в страната се увеличи многократно…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Първоинстанционният съд уважи исковете на Държавата и обяви за нищожни договорите за прекратяване съсобствеността за имотите на “Царските конюшни”

С Решение от 04.02.2019г. Софийски Градски Съд прогласи нищожността на трите договора, сключени през 2016г. между Държавата и юридическо лице за прекратяване на съсобствеността върху поземлените имоти в гр. София,…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва в съдебно заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз, образувано по запитване от Административен съд – София град

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ взе участие като процесуален представител в съдебното заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз. Преюдициалното производство е образувано по запитване от…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ подкрепи регионална кръгла маса “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес възможности”.

Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ имаше удоволствието да подкрепи провелата се на 05.12.2018г. в Пловдив първа по рода си регионална кръгла маса “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство…

апр. 26, 2018

Проф. Иван Тодоров допринесе за решаване на конституционно дело № 13/2017 г. с предоставено правно становище

in Български

Конституционният съд на Република България се произнесе с решение по образуваното на 11.12.2017 г. дело, касаещо искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, по въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“, подадено от Пленума на Върховния административен съд.

Конституционният съд покани да дадат писмено правно мнение по предмета на делото заинтересувани институции и изявени представители на правната наука, като след обсъждане на техните становища и доводите на вносителя постанови тълкувателното си решение. По отправената покана проф. Тодоров даде експертно правно мнение, че конституционната разпоредба задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актовете на Министерски съвет и на министрите. Това тълкуване е залегнало в решението на Конституционния съд, като видно от мотивите му изложените от проф. Тодоров правни съображения са възприети при даването на задължителното тълкуване.

В становището, предоставено от адвокат Иван Тодоров, професор по административно право и управляващ съдружник на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, са изложени основополагащи аргументи, приети и обсъдени в задълбочените мотиви на конституционното решение. Първият основен аргумент се свеждат до това, че предмет на проверка от първата съдебна инстанция е административният акт, докато касационният контрол е насочен към проверка на първоинстанционното съдебно решение. На следващо място, касационното производство се образува по инициатива на страна в производството, поради което конституционният законодател не е имал предвид в разпоредбата на чл. 125, ал. 2 касационната фаза поради липсата на задължителност и сигурност, че такава ще бъде инициирана.

В становището си проф. Тодоров подчертава, че е настъпил и момент за цялостна реформа на реда за оспорване на административните актове, така че да се освободи капацитет за фокусиране на най-висшата съдебна инстанция върху уеднаквяването на съдебната практика по административни дела.

С Решение № 8 от 23.04.2018 г. Конституционният съд съществено допринесе за гарантиране на конституционно закрепената роля на Върховния административен съд, като се произнесе за обхвата на актовете, върху които Върховният административен съд е задължен да упражнява контрол за законност:

 „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление.“

Конституционният съд излага критика във връзка с обжалването на актове на министър-председателя и министрите, издадени в изпълнение на функциите им като органи по назначаването, за което проф. Тодоров е обърнал изрично внимание в становището си. Конституционните съдии приемат, че „Поради предвидената законодателна възможност министър-председателят и министрите да делегират правомощието си на орган по назначаването, в практиката еднотипни от фактическа и правна страна спорове се разглеждат като първа инстанция от Върховния административен съд или от съответния административен съд в зависимост от издателя на акта“, което намират за неприемливо.