Последни новини

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ. Комисията наложи на…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Международен Арбитраж 2019“ за International Comparative Legal Guide

За поредна година експерти в сферата на международния арбитраж от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The International Comparative Legal Guide за…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно консултира руската компания за производство и разпространение на горива и природен газ – Gazprom Export LLC по казус, възникнал в рамките на трудовото право

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е назначено за местен правен представител на международната енергийна компания – Gazprom Export LLC . Адвокат Цветелина Димитрова консултира успешно Gazprom Export LLC относно…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

февр. 13, 2019

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва в съдебно заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз, образувано по запитване от Административен съд – София град

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ взе участие като процесуален представител в съдебното заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз.

Преюдициалното производство е образувано по запитване от Административен съд – София град по реда на  чл. 267 от ДФЕС. В административното дело пред българския съд Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява концесионера на пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ и „Бургас Запад“ в спор с електроразпределителното предприятие. Предмет на обжалване пред националния съд е актът на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ. Спорът за присъединяване към мрежата и за плащане на цени за достъп и пренос е разрешен от Комисията в полза на концесионера в качеството му на стопански потребител. Въпросите, отправени до Съда на ЕС, касаят  режима на правата на операторите върху преносната и разпределителната мрежа по смисъла на Директива 2009/72/ЕО, както и преценка за съответствие с правото на ЕС на изискването, съдържащо се в българския закон, към операторите да притежават вещни права върху оперираните от тях мрежи.

В подготовката на писмената и устната фаза по преюдициалното дело участваха адвокат Миглена Пенева, адвокат Мария Дерелиева и адвокат Цветелина Димитрова.

В устните заседания пред Съда на ЕС адвокат Миглена Пенева пледира, че е допустима национална правна  уредба, която въвежда изискване операторите на преносната или разпределителната мрежа да притежават собственост или други права върху нея. Пред Съда се защити теза, че изискването за ефективни права върху мрежата е в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО и насърчава вътрешния електроенергиен пазар.

Решението по преюдициалното запитване ще отговори на въпроса възможно ли е присъединяване на стопански потребители директно към електропреносната мрежа или нивото на напрежение ще бъде определящо за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Решението на Съда на ЕС ще има съществено значение за уреждане на отношенията между оператори и потребители на вътрешния пазар на електроенергия. За движение по делото може да се следи на страницата на Съда.