Последни новини

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019

Изключително удоволствие бе за адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ да бъде сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019 – едно забележително събитие, обединило усилията на 10 двустранни търговски…

„Адвокатската професия е професия с бъдеще“ – едно интервю на проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Умният и практичен човек все по-често ще се съветва с адвоката си, казва управляващият съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Адвокат Тодоров, броят на адвокатите в страната се увеличи многократно…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Първоинстанционният съд уважи исковете на Държавата и обяви за нищожни договорите за прекратяване съсобствеността за имотите на “Царските конюшни”

С Решение от 04.02.2019г. Софийски Градски Съд прогласи нищожността на трите договора, сключени през 2016г. между Държавата и юридическо лице за прекратяване на съсобствеността върху поземлените имоти в гр. София,…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ подкрепи регионална кръгла маса “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес възможности”.

Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ имаше удоволствието да подкрепи провелата се на 05.12.2018г. в Пловдив първа по рода си регионална кръгла маса “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство…

февр. 13, 2019

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва в съдебно заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз, образувано по запитване от Административен съд – София град

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ взе участие като процесуален представител в съдебното заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз.

Преюдициалното производство е образувано по запитване от Административен съд – София град по реда на  чл. 267 от ДФЕС. В административното дело пред българския съд Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява концесионера на пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ и „Бургас Запад“ в спор с електроразпределителното предприятие. Предмет на обжалване пред националния съд е актът на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ. Спорът за присъединяване към мрежата и за плащане на цени за достъп и пренос е разрешен от Комисията в полза на концесионера в качеството му на стопански потребител. Въпросите, отправени до Съда на ЕС, касаят  режима на правата на операторите върху преносната и разпределителната мрежа по смисъла на Директива 2009/72/ЕО, както и преценка за съответствие с правото на ЕС на изискването, съдържащо се в българския закон, към операторите да притежават вещни права върху оперираните от тях мрежи.

В подготовката на писмената и устната фаза по преюдициалното дело участваха адвокат Миглена Пенева, адвокат Мария Дерелиева и адвокат Цветелина Димитрова.

В устните заседания пред Съда на ЕС адвокат Миглена Пенева пледира, че е допустима национална правна  уредба, която въвежда изискване операторите на преносната или разпределителната мрежа да притежават собственост или други права върху нея. Пред Съда се защити теза, че изискването за ефективни права върху мрежата е в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО и насърчава вътрешния електроенергиен пазар.

Решението по преюдициалното запитване ще отговори на въпроса възможно ли е присъединяване на стопански потребители директно към електропреносната мрежа или нивото на напрежение ще бъде определящо за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Решението на Съда на ЕС ще има съществено значение за уреждане на отношенията между оператори и потребители на вътрешния пазар на електроенергия. За движение по делото може да се следи на страницата на Съда.