Последни новини

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Международен Арбитраж 2019“ за International Comparative Legal Guide

За поредна година експерти в сферата на международния арбитраж от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The International Comparative Legal Guide за…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно консултира руската компания за производство и разпространение на горива и природен газ – Gazprom Export LLC по казус, възникнал в рамките на трудовото право

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е назначено за местен правен представител на международната енергийна компания – Gazprom Export LLC . Адвокат Цветелина Димитрова консултира успешно Gazprom Export LLC относно…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019

Изключително удоволствие бе за адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ да бъде сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019 – едно забележително събитие, обединило усилията на 10 двустранни търговски…

авг. 30, 2019

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

in Български

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ.

Комисията наложи на „НЕК“ ЕАД имуществена санкция в размер на 315 612 лева за извършени нарушения по чл.21, т.1, ЗЗК, представляващи злоупотреба с господстващо положение на балансиращия пазар.

Балансиращият пазар е въведен, считано от 01.06.2014 г., с Правилата за търговия на електрическа енергия и се администрира от преносния оператор „ЕСО“ ЕАД. Разпределянето на разходите за небаланси в специалната балансираща група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) и от високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия (ВКПЕ), се извършва от „НЕК“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик и координатор на балансираща група.

Текстът на решението на КЗК е достъпен в публичния електронен регистър на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300055594.

С Решението КЗК установява, че:

  • общественият доставчик „НЕК“ ЕАД едностранно и без основание е изменял прогнозните производствени графици на производителите, с което изкуствено е създавал небаланси и респективно допълнителни разходи за производителите;
  • общественият доставчик „НЕК“ ЕАД е разпределял на производителите допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група;
  • общественият доставчик „НЕК “ ЕАД е разпределял на производителите разходи за небаланс, каквито преносния оператор „ЕСО“ ЕАД не е отчел, респективно не е начислявал на „НЕК“ ЕАД.

Следователно „НЕК“ ЕАД е възлагал на ВЕИ производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват разпределяне на небаланси в специалната балансираща група на „НЕК“ ЕАД и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи, респективно се явяват недължимо платено.

Ако решението на КЗК влезе в сила (бъде съдебно потвърдено или необжалвано) всички производители, засегнати от нелоялната практика ще имат право на парично обезщетение по съдебен ред. Такова право производителите от ВЕИ и ВКПЕ имат и към настоящия момент. Върховният касационен съд в решение № 250 от 07.11.2018 г. по т.д. № 1513 по описа за 2017 г. се произнесе, че „НЕК“ ЕАД няма право да коригира подадените към него графици. В съдебното производство, образувано по чл. 290 ГПК пред ВКС, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява производител на електрическа енергия от ВКПЕ, като беше признато, че производителят на дължи необосновано начиследните му от „НЕК“ ЕАД небаланси вследствие изменение на графиците. Съгласно решаващите съдебни мотиви производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство заплащат разходи за небаланси само в случай на разлика в подадените от тях графици и реалното производство.

Текстът на съдебното решение е достъпен в интернет сайта на ВКС чрез справка по номера на делото: http://www.vks.bg.