Последни новини

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно…

Отлично представяне на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в класацията на Legal 500 за 2020г.

Класацията на правната директория The Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В тези…

Сроковете по ЗМИП в светлината на измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Юристите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ проучиха и промените във връзка със сроковете по ЗМИП след измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение…

Изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ постоянно следи за промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП). Адвокатите ни Цветелина Димитрова и Ида…

авг. 30, 2019

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

in Български

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ.

Комисията наложи на „НЕК“ ЕАД имуществена санкция в размер на 315 612 лева за извършени нарушения по чл.21, т.1, ЗЗК, представляващи злоупотреба с господстващо положение на балансиращия пазар.

Балансиращият пазар е въведен, считано от 01.06.2014 г., с Правилата за търговия на електрическа енергия и се администрира от преносния оператор „ЕСО“ ЕАД. Разпределянето на разходите за небаланси в специалната балансираща група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) и от високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия (ВКПЕ), се извършва от „НЕК“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик и координатор на балансираща група.

Текстът на решението на КЗК е достъпен в публичния електронен регистър на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300055594.

С Решението КЗК установява, че:

  • общественият доставчик „НЕК“ ЕАД едностранно и без основание е изменял прогнозните производствени графици на производителите, с което изкуствено е създавал небаланси и респективно допълнителни разходи за производителите;
  • общественият доставчик „НЕК“ ЕАД е разпределял на производителите допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група;
  • общественият доставчик „НЕК “ ЕАД е разпределял на производителите разходи за небаланс, каквито преносния оператор „ЕСО“ ЕАД не е отчел, респективно не е начислявал на „НЕК“ ЕАД.

Следователно „НЕК“ ЕАД е възлагал на ВЕИ производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват разпределяне на небаланси в специалната балансираща група на „НЕК“ ЕАД и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи, респективно се явяват недължимо платено.

Ако решението на КЗК влезе в сила (бъде съдебно потвърдено или необжалвано) всички производители, засегнати от нелоялната практика ще имат право на парично обезщетение по съдебен ред. Такова право производителите от ВЕИ и ВКПЕ имат и към настоящия момент. Върховният касационен съд в решение № 250 от 07.11.2018 г. по т.д. № 1513 по описа за 2017 г. се произнесе, че „НЕК“ ЕАД няма право да коригира подадените към него графици. В съдебното производство, образувано по чл. 290 ГПК пред ВКС, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява производител на електрическа енергия от ВКПЕ, като беше признато, че производителят на дължи необосновано начиследните му от „НЕК“ ЕАД небаланси вследствие изменение на графиците. Съгласно решаващите съдебни мотиви производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство заплащат разходи за небаланси само в случай на разлика в подадените от тях графици и реалното производство.

Текстът на съдебното решение е достъпен в интернет сайта на ВКС чрез справка по номера на делото: http://www.vks.bg.