Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на лечебно заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ допринесе към доклада Doing Business 2020, публикуван от групата на Световната банка

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е благодарно на екипа на Doing Business, който е част от групата на Световната банка, за оказаното доверие на нашия старши сътруднинк Цветелина Димитрова…

Върховният административен съд потвърди отмяната на предвидените с наредба на Столичен общински съвет обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община

С окончателно решение от 11.12.2019г. по адм. дело №9775/2018г. Върховният административен съд  (ВАС) потвърди първоинстанционно решение на Административния съд София град, с което са отменени голям брой нови обществени обсъждания,…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел в четвъртото издание на „Международен Арбитраж“ за International Country Comparative Guide за 2019г.

За поредна година експертите от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в сферата на международния арбитраж подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The In-House Lawyer за сектор…

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар…

дек. 11, 2019

Върховният административен съд потвърди отмяната на въведената през 2018г. такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“

in Български

С окончателно Решение от 10.12.2019г. по адм. дело №4067/2019г. Върховният административен съд (ВАС) отмени по жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) въведената в началото на 2018г. с Решение на Столичен общински съвет такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“.

Според ВАС нововъведената през 2018г. цена за услуга с чл.19б от Приложение №12 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична Община (СО), дублира предвидената в чл. 30, ал.1, т.2 от същата Наредба такса за ползване на тротоари и улици или части от тях за строителни обекти, при което се събира такса за ден. Посочените мотиви имат значение и в дългосрочен план, доколкото съобразно с тях, общинският съвет не следва да въвежда такси, дублиращи по съдържание таксата, заплащана от строителите при ползване на части от улици при извършването на строителните работи.

От съществено значение са и изводите на касационната инстанция, с които се потвърждават като правилни мотивите на първата съдебна инстанция, че въпросната атакувана услуга не е предвидена в закон, а не съществува възможност с подзаконов нормативен акт съответният общински съвет да въвежда нови местни такси.

Жалбата е изготвена и процесуалното представителство по делото е осъществено от екип на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ с участието на адвокат Миглена Пенева.