Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията…

дек. 17, 2019

Върховният административен съд потвърди отмяната на предвидените с наредба на Столичен общински съвет обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община

in Български

С окончателно решение от 11.12.2019г. по адм. дело №9775/2018г. Върховният административен съд  (ВАС) потвърди първоинстанционно решение на Административния съд София град, с което са отменени голям брой нови обществени обсъждания, предвидени в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (“Наредбата“). Отмяната на подзаконовия нормативен акт обхваща чл.4 от Наредбата – частично по отношение на ал.1, т.4, както и изцяло текстовете на ал. 2 и ал.3. По силата на съдебния акт отпадат предвидените обсъждания при издаването на следните актове:

–              по издаване на визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО (чл.4, ал.1, т.4);
–              интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Столична община;
–              заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на:
– нов общ устройствен план или изменение на действащия общ устройствен план;
– подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на общински обекти от първостепенно значение;
– задания за конкурси в областта на пространственото развитие и устройство на територията;
– подробни устройствени планове за паркове и градини;
– подробни устройствени планове за гробищни паркове;
– подробни устройствени планове, които по служебно възлагане от Столична община се изработват по реда на чл. 16 от ЗУТ;
–  специализирани подробни устройствени планове (СПУП) съгласно чл. 111 от ЗУТ;
– подробни устройствени планове, свързани с опазване и закрила на недвижими културни ценности, отразени в схемите в документите на действащия ОУП за културно-историческото наследство, с изключение на тези, минали обществено обсъждане по смисъла на чл. 81, ал. 4 от Закона за културното наследство;
– проекти за:
– подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на сгради с височина над 50 м. на територията на Столична община, като измененията на тези планове се подлагат на обществено обсъждане през височина от +25 м.;
– изменение на подробни устройствени планове за паркове и градини;
– обемно-устройствени проучвания по ЗУЗСО за устройствената зона на новия делови център (Ц1);
– схеми за поставяне (обща част) на преместваеми обекти и рекламни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), в имоти – публична общинска собственост;
инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

 

Отменена е и общата възможност, въведена с чл.4, ал.3 от Наредбата – обществено обсъждане да може да се провежда и по решение на Столичния общински съвет или по заповед на кмета на Столична община, а по въпросите на отделен район на Столична община – по заповед на кмета на района. В съображенията на ВАС е напълно отречена такава обща възможност за упражняване на правомощия от определени органи, извън изрично разписаните в нормативните актове от по-висша степен.

Според мотивите на решението: „Такъв вид „оперативна самостоятелност“ е недопустимо да се въвежда с подзаконови норми, тъй като граничи с административен произвол“, още повече че не се обвързва с конкретни критерии.“.

Решаващите мотиви на ВАС се основават на изискването на ЗНА  – подзаконовият нормативен акт да бъде съобразен със закона, като акт от по-висша степен. Наредбата не може да предвижда обществени обсъждания извън тези, които са предвидени изрично в ЗУТ и ЗУЗСО. Двата  закона очертават задължителната рамка, в която следва да се вмести регламентацията на подзаконовия нормативен акт. Несъобразяването й се приравнява на „дописване на закона“, което е забранено.

Отмяната на изброените текстове от Наредбата е поискана от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

Съдебният акт на ВАС е от изключително значение не само за бизнеса и гражданите чрез постигнатия от него ефект на ограничаване на административната тежест. Основното му значение се състои във фиксирането на правомощията на органите на местно самоуправление и администрация – спрямо задължителната законова рамка, в случаите на достигане на нива на недопустима „оперативна самостоятелност“. Решението насочва към правилния баланс между защитата на частния интерес и „обществените нагласи и очаквания“.

Подготовката и защитата по делото са осъществени от екип на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, с участието на адвокат Миглена Пенева.