Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на лечебно заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ допринесе към доклада Doing Business 2020, публикуван от групата на Световната банка

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е благодарно на екипа на Doing Business, който е част от групата на Световната банка, за оказаното доверие на нашия старши сътруднинк Цветелина Димитрова…

Върховният административен съд потвърди отмяната на въведената през 2018г. такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“

С окончателно Решение от 10.12.2019г. по адм. дело №4067/2019г. Върховният административен съд (ВАС) отмени по жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) въведената в началото на 2018г. с Решение…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел в четвъртото издание на „Международен Арбитраж“ за International Country Comparative Guide за 2019г.

За поредна година експертите от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в сферата на международния арбитраж подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The In-House Lawyer за сектор…

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар…

дек. 17, 2019

Върховният административен съд потвърди отмяната на предвидените с наредба на Столичен общински съвет обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община

in Български

С окончателно решение от 11.12.2019г. по адм. дело №9775/2018г. Върховният административен съд  (ВАС) потвърди първоинстанционно решение на Административния съд София град, с което са отменени голям брой нови обществени обсъждания, предвидени в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (“Наредбата“). Отмяната на подзаконовия нормативен акт обхваща чл.4 от Наредбата – частично по отношение на ал.1, т.4, както и изцяло текстовете на ал. 2 и ал.3. По силата на съдебния акт отпадат предвидените обсъждания при издаването на следните актове:

–              по издаване на визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО (чл.4, ал.1, т.4);
–              интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Столична община;
–              заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на:
– нов общ устройствен план или изменение на действащия общ устройствен план;
– подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на общински обекти от първостепенно значение;
– задания за конкурси в областта на пространственото развитие и устройство на територията;
– подробни устройствени планове за паркове и градини;
– подробни устройствени планове за гробищни паркове;
– подробни устройствени планове, които по служебно възлагане от Столична община се изработват по реда на чл. 16 от ЗУТ;
–  специализирани подробни устройствени планове (СПУП) съгласно чл. 111 от ЗУТ;
– подробни устройствени планове, свързани с опазване и закрила на недвижими културни ценности, отразени в схемите в документите на действащия ОУП за културно-историческото наследство, с изключение на тези, минали обществено обсъждане по смисъла на чл. 81, ал. 4 от Закона за културното наследство;
– проекти за:
– подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на сгради с височина над 50 м. на територията на Столична община, като измененията на тези планове се подлагат на обществено обсъждане през височина от +25 м.;
– изменение на подробни устройствени планове за паркове и градини;
– обемно-устройствени проучвания по ЗУЗСО за устройствената зона на новия делови център (Ц1);
– схеми за поставяне (обща част) на преместваеми обекти и рекламни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), в имоти – публична общинска собственост;
инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

 

Отменена е и общата възможност, въведена с чл.4, ал.3 от Наредбата – обществено обсъждане да може да се провежда и по решение на Столичния общински съвет или по заповед на кмета на Столична община, а по въпросите на отделен район на Столична община – по заповед на кмета на района. В съображенията на ВАС е напълно отречена такава обща възможност за упражняване на правомощия от определени органи, извън изрично разписаните в нормативните актове от по-висша степен.

Според мотивите на решението: „Такъв вид „оперативна самостоятелност“ е недопустимо да се въвежда с подзаконови норми, тъй като граничи с административен произвол“, още повече че не се обвързва с конкретни критерии.“.

Решаващите мотиви на ВАС се основават на изискването на ЗНА  – подзаконовият нормативен акт да бъде съобразен със закона, като акт от по-висша степен. Наредбата не може да предвижда обществени обсъждания извън тези, които са предвидени изрично в ЗУТ и ЗУЗСО. Двата  закона очертават задължителната рамка, в която следва да се вмести регламентацията на подзаконовия нормативен акт. Несъобразяването й се приравнява на „дописване на закона“, което е забранено.

Отмяната на изброените текстове от Наредбата е поискана от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

Съдебният акт на ВАС е от изключително значение не само за бизнеса и гражданите чрез постигнатия от него ефект на ограничаване на административната тежест. Основното му значение се състои във фиксирането на правомощията на органите на местно самоуправление и администрация – спрямо задължителната законова рамка, в случаите на достигане на нива на недопустима „оперативна самостоятелност“. Решението насочва към правилния баланс между защитата на частния интерес и „обществените нагласи и очаквания“.

Подготовката и защитата по делото са осъществени от екип на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, с участието на адвокат Миглена Пенева.