Последни новини

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

Българският раздел „Енергийни спорове 2020“ за Getting the Deal Through беше подготвен от „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше избрано за екслузивен представител в сектор Енергийни Спорове за тригодишен период в престижната правна публикация Getting the Deal Through към Lexology. Нашият експерт…

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Aдвокатите Цветелина Димитрова и Добрина Павлова подготвиха обобщена информация за новите моменти в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На 28.07.2020 г. в „Държавен вестник“ бр. 67, бяха обнародвани последните промени…

мар. 24, 2020

Указания за работодателя по време на извънредно положение (COVID-19)

in Български

УВОД

Бързото разпространение на коронавируса в национален и световен мащаб неизменно влече след себе си редица негативни последици за бизнеса, които изискват адекватен и навременен отговор.

Настоящата брошура маркира основните положения, които следва да имате предвид за справяне с извънредната ситуация в позицията си на работодател. При така създалата се ситуация е налице голяма вероятност работният Ви процес да е възпрепятстван било то поради преустановяване на работната дейност, намаляване на обема на работата или поради наличието на забрана за извършване на такава като превантивна мярка. В такъв случай бихте могли да се справите с тези проблеми като приложите някои от долупосочените варианти за действие.

ВАРИАНТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Вариант 1: Можете да промените режима на работа: (“home office”, дистанционна работа)

Надомна работа:

Ако имате служители, чиито трудови задължения са свързани с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга, която може да бъде извършвана извън предприятието на работодателя, може да въведете режим на надомна работа за тях. Това става със съгласие на съответния служител, т.е. с подписване на анекс към трудовия му договор или едностранно – със Заповед на работодателя при условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В тази хипотеза, служителят Ви ще работи в място по свой избор (най-често от дома си) и може да договорите изрично дали служителят ще ползва свои собствени материали и оборудване или Вие ще му предоставите такива. Имайте предвид, че ще трябва да водите документация за всеки служител, който извършва надомна работа.

За Вашите служители този режим означава, че те сами ще определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, включително периодите на почивки.

Работа от разстояние:

Ако имате служители, чиято работа може да се извършва чрез използването на информационни технологии, може да им предложите извършването на работа от разстояние. Това става само със съгласие на съответния служител, т.е. с подписване на анекс към трудовия му договор или едностранно – със Заповед на работодателя при условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В тази хипотеза, работодателят осигурява за своя сметка необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му и други подобни. Може да се уговори използването на собствено оборудване на служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това. Работодателят продължава да носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на служителите, които извършват работа от разстояние. Служителите, които извършват работа от разстояние, носят отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. Ето защо е добре своевременно да актуализирате тези актове с оглед новата епидемична обстановка.

Какви са ползите от това:

Ще запазите и поддържате производствения процес, доколкото е възможно предвид естеството му, запазване на здравето и оттам и на работната сила на работниците или служителите, както и намаляване на производствени и съпътстващите ги разходи като например за отопление и осветление на работните места.

Вариант 2: Можете да въведете непълно или гъвкаво работно време за работниците и служителите си

Непълно работно време

Ако в резултат на пандемията обемът на работата в предприятието е намалял, работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за служителите в цялото предприятие или в негово звено, които работят на пълно работно време. Това може да стане само след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

Продължителността на непълното работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време, т.е. минимум 4 часа. Въвеждането на непълно работно време става със Заповед на работодателя. Ползата от него е, че ще ограничите присъствието на служители в предприятието и по този начин ще спазите указанията на СЗО, Министерство на здравеопазването и др., ще оптимизирате работния процес, който да е адекватен на нуждата от работна сила и като последица от това – трудовите възнаграждения на служителите, за които е въведено непълно работно време също ще бъдат намалени съответно.

Работно време с променливи граници

Ако работният процес го позволява, с изменение в Правилника за вътрешния трудов ред може да установите работно време с променливи граници, т.е. да определите време, през което служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, а извън това, служителят сам определя началото на работното си време. Ползата в случая е, че извън времето на задължителното присъствие служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.

Вариант 3: Можете да измените едностранно характера или мястото на работата на работниците и служителите

Ако в предприятието ви е налице производствена необходимост (временен недостиг на работна сила за определени структури на производствената дейност) или престой (преустановяване на работата в дадено работно място поради организационно-технически причини), може при условията на чл. 120 от КТ едностранно да измените мястото или характера на работа на работниците и служителите си. Това може да стане само временно, до 45 дни в една календарна година, а при престой – до края на престоя.

Как можете да направите това:

Работодателят има възможност със Заповед едностранно и без съгласието на работника или служителя да налага промяна в характера или мястото на работа.

Какви са ползите за работодателя:

Продължаване на производствения процес при условия, съобразени с нуждите на работодателя и на производството. По този начин се постига максимално и целесъобразно използване на работната сила по най- полезния начин за интересите на работодателя.

Вариант 4: Можете да предоставите на работника или служителя ползването на платен или неплатен отпуск

Платен годишен отпуск

Чл. 173 от Кодекса на труда урежда въпросите във връзка с ползване на платен годишен отпуск, а алинея 4 по – конкретно дава право на работодателя по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, да наложи едностранно ползването на платен годишен отпуск. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., работодателите може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Неплатен отпуск

Работодателят по искане на служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж.

Вариант 5: Преустановяване на дейността

В КТ се уреждат две хипотези, при които предприятието може да спре работа при извънредно положение (нов чл.120в). Първата е със заповед на работодателя, а втората – по заповед на държавен орган. И за двата случая обаче работодателят дължи брутното трудово възнаграждение на служителите си.

Вариант 6: Получаване на 60 % от осигурителния доход от НОИ

По време на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Останалите 40% от заплатата ще се дължат от работодателя.

Вариант 7: Прекратяване на трудови правоотношения

Ако въпреки положените усилия, за Вас като работодател не съществува друга възможност да запазите дейността си, може да помислите за прекратяване на трудовите правоотношения със служителите си. В конкретната ситуация, това би могло да стане с отправяне на предизвестие при условие, че е налице една от следните хипотези:

• при закриване на предприятието;
• при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
• при намаляване на обема на работата;
• при спиране на работа за повече от 15 работни дни;

При съкращаване на една или няколко от съществуващите в щата няколко на брой еднородни длъжности /трудови функции/ и при намаляване обема на работа, прекратяването на трудовите договори с работниците и служителите, заемащи съкращаваната длъжност, съответно работници и служители на длъжности в намаления обем работа задължително се предпоставя от подбор, който става част от правото на уволнение.

Препоръки към всички работодатели във връзка със справяне с извънредната ситуация и спазване на предписанията на компетентните органи:

На 11.03.2020 г. Министерството на труда и социалната политика изпрати препоръки до всички национално представени работодателски организации, в които са посочени конкретни варианти за полагане на труд в настоящите условия.

Какви мерки следва да предприемете, за да спазвате тези препоръки:
1. въведете надомна или дистанционна форма на работа, когато е възможно работата да се извършва от разстояние;
2. в случай че не е възможно работата да се извършва изцяло извън помещенията на работодателя, следва да създадете подходяща организация на работата чрез въвеждане на гъвкаво работно време или използването на съчетание между променливо работно време и работа от разстояние, за да се избегне струпване на голям брой работници или служители на едно място и разпространение на вируса;
3. при наличие на свободни помещения обособете нови работни места, за да не се струпват много работници или служители в едно помещение;
4. силно препоръчително е да провеждате инструктажи, да предоставяте предпазни средства на работниците, както и да ограничавате достъпа на хора с изразени симптоми до помещенията на работодателя.

На 20.03.2020 г. Министърът на здравеопазването прие Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., с която се ограничава движението на граждани между областните центрове. Въвеждат се контролно- пропускателни пунктове, през които се пропускат граждани само при неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд, което следва да бъде установено със служебна бележка от работодателя.

За повече информация можете да посетите сайта на Министерство на здравеопазването, както и да следите актовете, които се приемат, на следните линкове:

Заповед на министъра на здравеопазването
Заповеди, правилници и инструкции

Този текст не представлява правен съвет или консултация и не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на конкретни правни проблеми и казуси.

Employment BG