Последни новини

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно…

Отлично представяне на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в класацията на Legal 500 за 2020г.

Класацията на правната директория The Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В тези…

Сроковете по ЗМИП в светлината на измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Юристите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ проучиха и промените във връзка със сроковете по ЗМИП след измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение…

Компенсиране на засегнати работодатели по време на извънредно положение (мярката 60/40)

УВОД: Епидемията от COVID-19 и предприетите по повод нея противоепидемични мерки вече намират отражение в икономическия живот на страната. Наблюдава се свиване на потребителското търсене, препятства се нормалното функциониране на…

апр. 10, 2020

Изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

in Български

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ постоянно следи за промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП).

Адвокатите ни Цветелина Димитрова и Ида Големанова, юрисконсултите ни Александър Лешев и Вили Дацов и стипендиантът ни Виктор Герджиков подготвиха информация във връзка с измененията в ЗМДИП за сроковете в правото, съдебните производства, трудовото право, несеквестируемите доходи, санкциите за нарушаване на противоепидемичните мерки, наемите на държавни и общински имоти и туристическите услуги, които влизат в сила от 09.04.2020г.

УВОД:

Със закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обн. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г. (ЗМДИП), бяха приети редица изменения, касаещи материалните и процесуалните срокове, възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, санкциите, които се налагат за неспазване на въведените противоепидемични мерки и др. За улеснение на читателите, екипът ни се постара да обобщи по-важните изменения, въведени със ЗИД на ЗМДИП.

1. СРОКОВЕ В ПРАВОТО

Кои срокове започват да текат отново?
С измененията на ЗМДИП е предвидено част от преклузивните срокове, установени в закон, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, да текат по време на извънредното положение. Предвижда се продължаване на сроковете след изтичането на 7 дни от обнародването на изменения в „Държавен вестник“ (09.04.2020 г.). Така например, ако даден срок е започнал да тече на 10.03.2020 г., спрян е на 13.03.2020 г., то той продължава да тече от 17.04.2020 г.
Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган, продължават да текат считано от 17.04.2020 г. Същевременно е важно да се отбележи, че в сила остава разпоредбата на чл. 4, т. 1, която удължава с един месец от отмяната на извънредното положение “сроковете, определени в закон (…) които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.”

Кои срокове няма да бъдат удължени след отмяната на извънредното положение?
До приемането на измененията и допълненията в ЗМДИП сроковете, определени в закон (извън тези, които се спират), които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти бяха удължени с един месец от отмяната на извънредното положение.
С новата ал. 2 на чл. 4 от ЗМДИП законодателят изрично уреди, че част от тези срокове не подлежат на удължаване. Това важи за сроковете по следните производства:
● възлагане на обществени поръчки и концесионните процедури;
● производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
● производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост (принудително отчуждаване на имоти);
● производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители;
● производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
● производствата по Закона за горите;
● производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
● производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
● производствата по Закона за устройство на територията;
● производствата по Закона за защита на конкуренцията.

Горното се отнася и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.

Какви са промените по отношение на последиците от забава?
До измененията в ЗМДИП не се прилагаха последиците от забава за плащане на всички задължения на частноправни субекти (лихви, неустойки, предсрочна изискуемост, разваляне на договор, изземване на вещи).
След измененията в чл. 6 ЗМДИП, освободени от последиците на забавата в периода до отмяната на извънредното положение са единствено частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг), предоставени от банки и финансови институции, и по договори за лизинг. В тези хипотези не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо, договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи.

2. СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

Могат ли да се провеждат заседания по време на извънредното положение?
Откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Изрично е предвидено, че съдът, съответно КЗК уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.

Кои процесуални срокове текат по време на извънредното положение?
Съгласно чл. 3, т. 1 ЗМДИП, спират да текат всички срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на изчерпателно изброените производства. Сроковете, които са спрели да текат съобразно отменената редакция на разпоредбата, продължават да текат след изтичане на 7 дни, считано от 09.04.2020 г.

Не спират да текат сроковете по следните производства:

● Наказателни производства
1. Производства свързани с налагане на мерки за принуда, в т.ч. мерки за неотклонение и принудителни медицински мерки;
2. Разпити на свидетели и на обвиняеми и други действия по събиране на доказателства в наказателния процес;
3. Делата за екстрадиция и издаване на европейска заповед за арест;
4. Дела за извършени нарушения във вр. с осъществена спекула; предоставяне на невярна или заблуждаваща информация относно помощ, тревога или злополука чрез средства за масово осведомяване; нарушаване на установени правила за неразпространяването на заразна болест; дребно хулиганство.
5. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;
6. Делата за предсрочно освобождаване и др.

● Граждански и търговски производства
1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
4. Обезпечителните производства, вкл. обезпечаване на доказателства;
5. Делата за разкриване на банкова тайна и др.

● Административни съдебни производства
1. Производства, касаещи предварителното изпълнение на административни актове;
2. Производства, касаещи разкриване на данъчна и осигурителна информация;
3. Производства, касаещи спиране на изпълнението на ревизионен акт;
4. Производства относно законността на задържане от органите на МВР;
5. Обезпечителните производства, вкл. за обезпечаване на доказателства;
6. Производства по защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
7. Делата по Закона за обществените поръчки;
8. Делата по Закона за концесиите;
9. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
10. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
11. Делата по Изборния кодекс;
12. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
13. Делата по Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
14. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
15. Производства по обжалване на определения и разпореждания и др.

По всички останали дела ще се постановяват съдебни актове, които обаче няма да се връчват на страните, а при възможност ще бъдат публикувани на електронните страници на съдилищата.

3. ТРУДОВО ПРАВО

Възможности за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа:

С § 49б от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДИП е създадена възможност за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност повече от един ден за времето на извънредното положение. Допуска се такива договори да бъдат сключвани и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

Трудовите договори следва да бъдат изготвени по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и да се публикуват на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Работодателят може да получи регистрираните образци на договорите както на място в „Инспекция по труда“, така и по електронен път. Работодателят няма задължение да изпрати уведомление до Инспекцията по труда по чл. 62, ал. 3 от КТ. При прекратяване на трудовото правоотношение не е необходимо издаването на заповед за уволнение или друг документ, с който да се удостовери прекратяването. Продължителността на работното време по договора може да бъде 4, 6 или 8 часа. Трудовото възнаграждение следва да бъде изплащано в деня на изтичане на срока на трудовия договор срещу разписка, а когато срокът на трудовия договор е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение следва да се изплаща всеки месец, но не по-късно от пето число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът. Вноските за социално и здравно осигуряване следва да се внасят от работодателя.

Какви са промените, касаещи процедурата за признаване на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите?
По силата на новосъздадения §49в от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗМДИП, до отмяната на извънредното положение се спира срокът по чл. 36, ал. 4 КТ, свързан с процедурата за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище. Такава процедура се провежда по инициатива на Министерски съвет на всеки четири години, като началото ѝ поставя обявление на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество в “Държавен вестник”. В четиримесечен срок от обнародването на обявлението организациите на работниците и служителите и на работодателите, които искат да бъдат признати за представителни, подават своите искания. Началото на такава процедура беше поставено с обявление, обнародвано в ДВ бр. 10 от 04 февруари 2020 г. Именно четиримесечният срок за подаване на исканията, който иначе би изтекъл на 04.06.2020 г., спира да тече от 09.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение. Организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет, запазват своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 КТ.

4. НЕСЕКВЕСТИРУЕМИ ДОХОДИ

Съгласно §15 от ЗР на ЗМДИП се увеличава размерът на доходите, които не могат да бъдат обект на принудително изпълнение. Напомняме, че до измененията н доходите от трудово възнаграждение, получени обезщетения по КТ, пенсия или стипендия в размер до 250 лв. месечно не подлежаха на принудително изпълнение. Считано от 09.04.2020 г., размерът на несеквестируемия доход е приравнен на минималната работна заплата – 610 лв. месечно.

5. САНКЦИИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

С §17 от ЗР на ЗМДИП са въведени изменения в Закона за здравето, по силата на които се променя размерът на глобите и имуществените санкции, налагани за нарушение или неизпълнение на противоепидемичните мерки, когато деянието не съставлява престъпление.
Размерът на глобата за нарушение или неизпълнение на мярка от физическо лице е в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв. На едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

6. НАЕМИ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Създаден е чл. 6б, който предвижда възможност за намаляване по инициатива на съответния държавен орган или общински съвет на размера на вноските за наем и ползване на имоти държавна и общинска собственост и за освобождаване на физически и юридически лица от задължението за заплащането на вноските, когато дейността на тези лица е ограничена или преустановена вследствие на мерките, наложени по време на извънредното положение.

7. ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Със Заповед Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на министъра на туризма за периода до 13.04.2020 г. са преустановени всички: туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм, организираните входящи и изходящи туристически пътувания и свързани туристически услуги, организираните посещения представляващи допълнителни туристически услуги. Описаните в заповедта туристически посещения, които са започнали преди нейното влизане в сила, се прекратяват по най-бързия обективно възможен начин.
Чл. 25 от ЗМДИП урежда хипотезата в случай на отменено туристическо пътуване, поради обявеното извънредно положение. Ако пътуването вече е било заплатено, това може да породи задължение за туроператора да възстанови платената сума на пътуващия. В случай че страните не успеят да се споразумеят за друг туристически пакет – заместител, новият чл. 25 ЗМДИП посочва, че в срок до един месец от датата на отмяна на извънредното положение туроператорът трябва да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

8. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНА ПО ВРЕМЕ

Измененията влизат в сила от деня на обнародването им – 09 април 2020 г., освен новосъздадената алинея 2 на чл. 4, която влиза в сила на 17 април 2020 г.

ЗМДИП Изменения 09.04