Последни новини

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно…

Отлично представяне на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в класацията на Legal 500 за 2020г.

Класацията на правната директория The Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В тези…

Изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ постоянно следи за промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП). Адвокатите ни Цветелина Димитрова и Ида…

Компенсиране на засегнати работодатели по време на извънредно положение (мярката 60/40)

УВОД: Епидемията от COVID-19 и предприетите по повод нея противоепидемични мерки вече намират отражение в икономическия живот на страната. Наблюдава се свиване на потребителското търсене, препятства се нормалното функциониране на…

апр. 10, 2020

Сроковете по ЗМИП в светлината на измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

in Български

Юристите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ проучиха и промените във връзка със сроковете по ЗМИП след измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 09.04.2020г.

УВОД:

Новият чл. 24 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („ЗМДИП“), обн. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г., оказва влияние върху определени срокове по ЗМИП. Той предвижда временното спиране на част от сроковете и удължаването на други.

Кои са спрените срокове по ЗМИП, които засягат задължените субекти по чл. 4 ЗМИП?

Съгласно чл. 24, ал. 1 ЗМДИП, изредените в него срокове спират да текат до отмяна на извънредното положение. Сред тях е срокът в чл. 102, ал. 1 ЗМИП, предвиждащ, че задължените субекти по чл. 4 ЗМИП са длъжни да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в 4-месечен срок от тяхната регистрация.

Има ли промени свързани с националната оценка на риска?

§ 6, ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗМИП предвижда, че задължените субекти по чл. 4, които са били длъжни да прилагат мерки срещу изпирането на пари още преди сегашният ЗМИП да влезе в сила, трябва да приведат вътрешните си правила в съответствие с чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Тези резултати бяха публикувани на 09.01.2020 г., поради което 6-месечният срок привеждане в съответствие на вътрешните правила беше започнал да тече. ЗМДИП в тази си част влиза в сила от деня на неговото обнародване, т.е. 6-месечният срок е започнал да тече на 09.01.2020г. и спира да тече от 09.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение.

Лицата по чл. 4, за които едва с действащия ЗМИП възниква задължение да прилагат мерки срещу изпиране на пари, трябва да приемат вътрешни правила по чл. 101. Съгласно § 6, ал. 2 от ПЗР ЗМИП те трябва да приемат такива в срока по § 6, ал. 1. Новата уредба в ЗМДИП изрично посочва, че и по отношение на тях срокът по същия начин спира да тече.

Променени ли са срокове, касаещи конкретно юридическите лица с нестопанска цел?

Спрян е срокът в чл. 102, ал. 1 ЗМИП, предвиждащ че юридическите лица с нестопанска цел трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма до 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният им оборот надвишава 20 000 лв. или в едномесечен срок от изготвянето на оценката по чл. 98, ал. 5 ЗМИП.

Съгласно новия чл. 24, ал. 2 от ЗМДИП юридическите лица с нестопанска цел, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риск а по чл. 98, ал. 4 ЗМИП, понеже имат годишен оборот над 20 000 лв., приемат вътрешни правила по чл. 101 в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение.

Засегнати ли са дейностите подлежащи на лицензиране, разрешение или регистриране?

Спрян е срокът по чл. 102, ал. 2 ЗМИП, който предвижда, че когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, задължените субектилицата по чл. 4 трябва да приемат вътрешните правила в 4-месечен срок от издаване на лицензията или разрешението или от вписването в съответния регистър.

Има ли промени касаещи груповите образувания и дружествата, които са част от група?

Съгласно чл. 104, ал. 1 ЗМИП задължените субекти по чл. 4, които са част от група, са длъжни да прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които да обхващат цялата група. Тези политики и процедури трябва да припокриват минималното съдържание, което ЗМИП предвижда за вътрешните правила по чл.101.
Изменението в ЗМДИП спира срока в чл. 104, ал. 2 ЗМИП, според който в 30 дни от възникването на обстоятелствата по ал. 1, задължените субекти по чл. 4 уведомяват директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Спрян е и срокът по чл. 104, ал. 4 ЗМИП, предвиждащ че в 30 дни от възникване на обстоятелствата по чл. 104 ал. 1 ЗМИ, субектите по чл. 4 трябва да уведомят съответния орган за надзор.

Засегнати ли са специализираните служби?

Чл. 106, ал. 1 ЗМИП определя задължение за лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11, с изключение на застрахователните посредници, да създадат специализирани служби, които да подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на ЗМИП, актовете по прилагането му и вътрешните правила по чл. 101, както и да организират, управляват и контролират определени дейности, посочени в алинеята. Съгласно чл. 106, ал. 4 ЗМИП тези специализирани служби се създават в 4-месечен срок от издаването на лицензията или разрешението за извършване на съответната дейност или от вписването в съответния регистър. Този 4-месечен срок, понастоящем е спрян.

Съгласно чл. 106, ал. 2 ЗМИП специализираните служби се ръководят от служител на лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11, заемащ висша ръководна длъжност. Чл. 106, ал. 5 предвижда задължение тези лица по чл. 4 в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя да уведомят дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за имената на служителя, както и да предоставят координати за връзка с него. Този 7-дневен срок също е спрян от чл. 24 ЗМДИП.

Сроковете по ЗМИП след измененията в ЗМДИП от 09.04