Последни новини

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

Българският раздел „Енергийни спорове 2020“ за Getting the Deal Through беше подготвен от „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше избрано за екслузивен представител в сектор Енергийни Спорове за тригодишен период в престижната правна публикация Getting the Deal Through към Lexology. Нашият експерт…

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Aдвокатите Цветелина Димитрова и Добрина Павлова подготвиха обобщена информация за новите моменти в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На 28.07.2020 г. в „Държавен вестник“ бр. 67, бяха обнародвани последните промени…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира сделка за покупко-продажба на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ“ АД

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави цялостно правно обслужване, включително преговори и изготвяне на необходимата документация по покупко-продажбата на 50% от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ“ АД, което дружество притежава…

авг. 4, 2020

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

in Български

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните.

С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020 г. (Обн. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.), приложение намират новите промени в режима на пускане на пазара на хранителни добавки.

Досегашната уредба предвиждаше, че производителите или търговците, които предстои да пуснат на пазара в Република България за първи път хранителни добавки, уведомяват за това Директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните чрез подаване на Уведомление по образец.

Новият режим предвижда пускането на пазара на хранителни добавки вече да попада под регистрационен режим и да се инициира чрез подаване на Заявление по образец. Съгласно новите изисквания, датата на пускане на пазара на хранителната добавка в територията на Република България не може да бъде по-рано от 14 дни от подаване на заявлението.

Със Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изпълнителния директор на Българската Агенция за Безопасност на Храните е приет новият Образец на Заявление за пускане на пазара на хранителна добавка и/или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване. 

Хранителните добавки се пускат на пазара на територията на Република България след вписване в публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.

Съществува особеност по отношение на започналите и неприключили до влизането в сила на новия Закон за храните административни производства и производства по издаване на разрешителни и удостоверения, както и процедури по въвеждане в експлоатация на обекти за производство и търговия с храни, които се довършват по досегашния ред.

Съгласно определението за „хранителни добавки“, дадено в т. 21 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, последните са „храни“ и в тази връзка за всички обекти, свързани с тяхното производство, преработка и/дистрибуция се прилага новият режим. В тази връзка със същата Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. е приет и нов Oбразец на Заявление за регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни. Към Заявлението се прилагат посочените в образеца документи, както и съответните Приложения, които уреждат търговията с храни от разстояние, транспортните средства, с които се извършва транспортиране на храни и се предоставят данни за подвижни и временни обекти и автомати за храни, в зависимост от начина на организиране дейността на заявителя.

Nutritional Supplements_New Regime_Article_GTCo

*Настоящият текст не представлява правна консултация и не следва да се взема предвид при решаване на правни спорове, а цели само да информира читателите.

 Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.“ остава на разположение за съдействие и допълнителна информация, свързани с пускане на пазара на хранителни добавки и прилагането на новия Закон за храните.