Виктор Герджиков

Младши адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 49
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Виктор Герджиков завършва първи по успех за курса си Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2020 г. е избран за стипендиант в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, а от началото на 2022 г. е официално част от екипа на кантората като юрисконсулт.

Преди да започне работа в кантората, Виктор е работил като младши сътрудник в отдели „Европейски фондове и публични проекти“ и „Данъчни и правни услуги“ в Прайсуотърхаус Купърс България. Там той придобива опит в публичноправния сектор и по-конкретно в областта на обществените поръчки и европейските проекти, както и данъчното право.

Виктор е консултирал чуждестранни и български дружества във връзка с участието и изпълнението на обществени поръчки в страната, както и във връзка с обжалване на актове на възложителите в процедурите по възлагане. Участвал е в изготвянето на Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки, като част от предмета на обществена поръчка „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане“, възложена от Агенция по обществени поръчки.

Участвал е и в изпълнението на проект „Инструменти за подпомагане на МСП при спазване на нормативните изисквания в България“, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия, с бенефициер Министерството на икономиката. В рамките на проекта е подпомагал изготвянето на Бизнес наръчник за малки и средни предприятия, насочен към разясняването на нормативната уредба и по-сложните административни производства, пред които е изправен бизнесът в България.

Виктор притежава опит при консултирането на кандидати по национални и европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  Успешно е подпомагал дружества, получили финансиране в рамките на Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, както и по Оперативни програми „Управление на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Притежава значителен опит в обжалването на финансови корекции и други административни актове по ЗУСЕСИФ.

В „Георгиев, Тодоров и Ко.“ той се фокусира върху административно право и процес, финансово и данъчно право, както и облигационно и търговско право и граждански процес.

Сфери на дейност:

Административно право и граждански процес
Корпоративно и търговско право
Данъчно право
Банково и финансово право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт