Мария Дерелиева

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 22
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Мария Дерелиева се присъединява към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2012 г. Преди това тя е заемала експертни правни длъжности в държавната администрация и по това време е натрупала значим опит в областта на енергетиката и процесуалното представителство. Като експерт в Правната дирекция на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Мария е разглеждала преписки по издаване на лицензии и ценови решения в електроенергийния сектор и е осъществявала процесуално представителство пред Върховния административен съд. Като правен експерт в КЕВР е участвала в работни групи за изменение на законодателството с оглед транспониране на Третия енергиен пакет на Европейския съюз. Адвокат Дерелиева е работила като юрисконсулт в Министерство на финансите, където е представлявала българската държава в множество съдебни и арбитражни производства. По-конкретно, специализирала е в подготовката на позицията на българската държава по международни арбитражни спорове, образувани и разглеждани по правилата на International Chamber of Commerce (ICC) и на UNICITRAL и по Енергийната харта.

Адвокат Дерелиева към момента е докторант по административно право и процес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Основните области, в които Мария Дерелиева представлява клиентите си, са процесуално представителство, арбитражни дела (включително международни), обжалване на административни актове, дружествено и търговско право, енергийно право и медицинско право.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, тя консултира клиенти по дружествени и регулаторни въпроси, и представлява клиенти в съда по търговски и административни дела. По-конкретно, Мария представлява производители на електрическа енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и от високоефективно комбинирано производство във връзка с утвърждаване на преференциални цени и премии и по повод пазара на балансираща енергия, предоставя процесуално представителство по търговски дела за плащане на преференциални цени и разходи за балансиране, както и в административни дела по обжалване на актове на КЕВР.

Професионалният ѝ опит включва учредяване на дъщерно дружество на френското енергийно дружество Dalkia SA, процесуално представителство на Българската народна банка по административни дела, процесуално представителство на лечебни заведения от групата Аджибадем Сити Клиник по търговски дела, както и процесуално представителство по дела за присъединяване към електропреносната мрежа. Наскоро адвокат Дерелиева участва в подготовката на дело пред Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Административен съд София-град по въпрос за присъединяването към електроразпределителната и електропреносната мрежа в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО.

Тя също е представлявала успешно в съда Столична община и Прошек Имобилиен. Мария консултира на абонаментен договор по корпоративни въпроси клиенти от различни индустрии, сред които Евроскип – водещ дистрибутор на козметика и парфюмерия на българския пазар и Комсед – най-голямата верига за играчки българския пазар.

Адвокат Мария Дерелиева е „Изгряващ адвокат“ по Енергийно право от международния независим правен справочник Chambers & Partners в последните четири години, както и в сектор Процесуално представителство за 2022 г. Тя е „Препоръчан адвокат“ и от международния независим правен справочник Legal 500 в областта на Медицинското право за 2018 г., и е класирана като „Препоръчан млад адвокат“ в областта на Процесуалното представителство за 2019 г. и 2020 г.

Мария също така е препоръчана в секторите Банково, финансово право и капиталови пазари, Процесуално представителствоЕнергийно право и природни ресурси, и Медицинско право от Legal 500 за 2022 г.

Мария е автор на редица публикации в местни и международни издания:

Сфери на дейност:

Корпоративно и Търговско право
Енергийно право и природни ресурси
Административно право и обжалвания
Съдебно и арбитражно производство
Медицинско и фармацевтично право

   

  

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Мария Дерелиева

Мария Дерелиева

Съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Александър Лешев

Александър Лешев

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт