Мария Дерелиева

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 22
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Мария Дерелиева се присъединява към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2012 г. Преди това тя е заемала експертни правни длъжности в държавната администрация и по това време е натрупала значим опит в областта на енергетиката и процесуалното представителство. Като експерт в Правната дирекция на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Мария е разглеждала преписки по издаване на лицензии и ценови решения в електроенергийния сектор и е осъществявала процесуално представителство пред Върховния административен съд. Като правен експерт в КЕВР е участвала в работни групи за изменение на законодателството с оглед транспониране на Третия енергиен пакет на Европейския съюз. Адвокат Дерелиева е работила като юрисконсулт в Министерство на финансите, където е представлявала българската държава в множество съдебни и арбитражни производства. По-конкретно, специализирала е в подготовката на позицията на българската държава по международни арбитражни спорове, образувани и разглеждани по правилата на International Chamber of Commerce (ICC) и на UNICITRAL и по Енергийната харта.

Адвокат Дерелиева към момента е докторант по административно право и процес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Основните области, в които Мария Дерелиева работи, са процесуално представителство, вътрешни и международни арбитражни дела, обжалване на административни актове, дружествено и търговско право, енергийно право и медицинско право.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, тя консултира клиенти по дружествени и регулаторни въпроси, и представлява клиенти в съда по търговски и административни дела. По-конкретно, Мария консултира производители на електрическа енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и от високоефективно комбинирано производство във връзка с утвърждаване на преференциални цени и премии и по повод пазара на балансираща енергия, предоставя процесуално представителство по търговски дела за плащане на преференциални цени и разходи за балансиране, както и в административни дела по обжалване на актове на КЕВР.

Професионалният ѝ опит включва учредяване на дъщерно дружество на френското енергийно дружество Dalkia SA, процесуално представителство на Българската народна банка по административни дела, представителство на лечебни заведения от групата Аджибадем Сити Клиник по търговски дела, представителство по дело за присъединяване към електропреносната мрежа. Наскоро адвокат Дерелиева участва в подготовката на дело пред Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Административен съд София-град по въпрос за присъединяването към електроразпределителната и електропреносната мрежа в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО.

Тя също е представлявала успешно в съда Столична община и Прошек Имобилиен. Като консултант, Мария редовно консултира по корпоративни въпроси различни клиенти като Евроскип – водещ дистрибутор на козметика и парфюмерия на българския пазар и Комсед – най-голямата верига за играчки българския пазар.

Адвокат Мария Дерелиева е признат професионалист по Енергийно право от международния независим правен справочник Chambers & Partners за 2019 г. и 2020г. Тя е „Препоръчан адвокат“ и от международния независим правен справочник Legal 500 в областта на Медицинското право за 2018 г., и е класирана като „Препоръчан млад адвокат“ в областта на Процесуалното представителство за 2019 г. и 2020г.

За 2021 г. Мария е препоръчана в секторите Банково, финансово право и капиталови пазари, Търговско и корпоративно право, Процесуално представителствоЕнергийно право и природни ресурси, Европейско и конкурентно право и Медицинско право от Legal 500.

Мария е автор на редица публикации в местни и международни издания:

Сфери на дейност:

Корпоративно и Търговско право
Енергийно право и природни ресурси
Административно право и обжалвания
Съдебно и арбитражно производство
Медицинско и фармацевтично право

   

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт