Мария Дерелиева

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 22
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Мария Дерелиева се присъединява към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2012 г. Преди това Мария е заемала експертни правни длъжности в държавната администрация, по което време е натрупала значим опит в областта на енергетиката и процесуалното представителство. Като експерт в Правната дирекция на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е разглеждала преписки по издаване на лицензии и ценови решения в електроенергийния сектор и е осъществявала процесуално представителство пред Върховния административен съд. Като правен експерт в КЕВР е участвала в работни групи за изменение на законодателството с оглед транспониране на Третия енергиен пакет на Европейския съюз. Мария е работила като юрисконсулт в Министерство на финансите, където е представлявала българската държава в множество съдебни и арбитражни производства. По-конкретно, специализирала е в подготовката на позицията на българската държава по международни арбитражни спорове, образувани и разглеждани по правилата на ICC и на UNICITRAL и по Енергийната харта.

Основните области, в които Мария Дерелиева работи, са процесуално представителство, вътрешни и международни арбитражни дела, обжалване на административни актове, дружествено и търговско право, енергийно право и медицинско право. В практиката си в адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ Мария консултира клиенти по дружествени и регулаторни въпроси, а като процесуалист представлява клиенти по търговски и административни дела. По-конкретно, Мария консултира производители на електрическа енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и от високоефективно комбинирано производство във връзка с утвърждаване на преференциални цени и премии и по повод пазара на балансираща енергия, предоставя процесуално представителство по търговски дела за плащане на преференциални цени и разходи за балансиране, както и в административни дела по обжалване на актове на КЕВР.

Професионалният ѝ опит включва учредяване на дъщерно дружество на френското енергийно дружество Dalkia SA, процесуално представителство на Българската народна банка по административни дела, представителство на лечебни заведения от групата Аджибадем Сити Клиник по търговски дела, представителство по дело за присъединяване към електропреносната мрежа. Адвокат Дерелиева участва в подготовката на дело пред Съда на ЕС по преюдициално запитване на българския административен съд по въпрос за присъединяването към електроразпределителната и електропреносната мрежа в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО.

Адвокат Мария Дерелиева е признат професионалист по енергийно право от международния независим правен справочник Chambers Europe за 2019 г. и 2020г. Тя е препоръчан адвокат и от международния независим правен справочник Legal 500 в областта на медицинското право за 2018 г. Дерелиева е класирана като препоръчан млад адвокат в областта на процесуалното представителство за 2019 г. и 2020г.

Мария е автор на редица публикации:

Сфери на дейност:

Корпоративно и Търговско право
Енергийно право и природни ресурси
Административно право и обжалвания
Съдебно и арбитражно производство
Медицинско и фармацевтично право

 

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт