Стоимен Чакалов

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 29
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Стоимен Чакалов, притежава магистърска степен по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство, както и магистърска степен по „Право на Eвропейския Съюз“  от международната програма на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Университета в Нанси, Франция. Притежава също така диплома за висше образование по специалност „Международни отношения“ от УНСС.

След придобиването на юридическа правоспособност през 2009 г. е част от стажантската програма на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. В този период работи активно с Американската агенция за международно развитие в България (USAID), както и по нейния Проект за реформа на търговското право. Отличен е със специален приз за приноса му към развитието по въвеждането на частното принудително изпълнение в България и „Реформата в областта на търговската регистрация“. Номиниран е и избран за участник в програмата на Държавния департамент на САЩ за обучение на млади лидери, като в рамките на обучението се запознава в детайли с федералната избирателна система.

Съавтор е в изследване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за прилагане на митническото законодателство на ЕС в България и e участник в работни групи към парламентарната комисия за Борба с корупцията към 40-то Народно събрание по изменение на Закона за достъп до обществена информация и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Редактор и автор на юридически публикации в сп. „Правен свят“, канен е също като коментатор в електронни медии по разнообразни теми, сред които създаването и функционирането на Фискалния съюз на ЕС, конституционната реформа на ЕС и ратификацията на ДФЕС.

Стоимен Чакалов специализира в областта на финансовото, банковото, търговското и вещното право. Като част от екипа на други адвокатски кантори, има опит в обслужването на банкови и небанкови финансови институции (лизингови дружества, дружества за ипотечно кредитиране, застрахователни посредници и др.). Също консултира клиенти, сред които „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД и др., по изпълнение на нормативните изисквания и във връзка с надзора на Българска Национална Банка (БНБ), събиране на вземания,  сделки с активи, изпълнение на  постановени от български съд съдебни решения в страни-членки на ЕС, проучване на вещни обезпечения, индивидуално принудително изпълнение и търговска несъстоятелност.

През 2015 г. става част от екипа юристи и финансисти, извършили финансово-правен анализ на активите на „Корпоративна Търговска Банка (КТБ) АД“ (в несъстоятелност) по възлагане от квесторите и временните синдици на банката.

Има богат процесуален опит по граждански и търговски дела, както и в  производства по специалните искове за несъстоятелността .  През 2018 г. е вписан в утвърдения от Министъра на правосъдието. Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производствата по несъстоятелност по Търговския закон. Към настоящия момент е синдик на няколко дружества в производство по несъстоятелност. Преди да се присъедини като адвокат към екипа на „Георгиев, Тодоров и Ко“ през февруари 2022 г.,  специализира също в представителство по реда на ДОПК, АПК и на ЗКПКОНПИ.

Като част от адвокатското дружество, Стоимен Чакалов се фокусира върху казуси в областта на финансовото, банковото, облигационното и търговско право.

Член е на Софийска адвокатска колегия от 2011 г.

Сфери на дейност:

Корпоративно и търговско право
Банково и финансово право
Административно право и обжалвания

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат