Банково, финансово и застрахователно право

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира по разнообразни застрахователни и презастрахователни въпроси, относно сделки, свързани със застрахователни транзакции, както и при спорове на национална и международна основа. Адвокатите ни представляват широк кръг от кредитополучатели, заемодатели, кредитори, застрахователи и други клиенти във връзка с финансиране по дългове и по отношение дейността на капиталовите пазари.

Дългогодишният опит на нашия екип ни дава възможност да предложим специализирани съвети, независимо от естеството на проблема. Ние също така осигуряваме на нашите клиенти комфортa да знаят, че ще използваме всичките си знания, за да разрешим техните проблеми, което увеличава максимално шансовете ни за успех. Нашият специфичен подход ни дава възможност да добавим стойност към услугите, които предоставяме на клиентите чрез задълбочени познания за местния пазар, опит в множество сфери, както и капацитет, когато е необходимо, за ефективно и ефикасно управление на международни екипи по трансгранични проекти.

Опит:

  • Адвокатското дружество представлява няколко общини, включително Плевен, Силистра и Долна Митрополия, във връзка с финансови корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове по проекти, финансирани по Оперативни програми „Околна среда 2014-2020“ и „Региони в растеж“.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира множество банки по различни правни въпроси, включително Банка Пиреос в няколко казуса за несъстоятелност; Банка ДСК по рамкови споразумения; International Asset Bank във връзка с банкови гаранции и UBS Швейцария относно съответствието на техните банкови споразумения с българското законодателство.
  • Нашият екип също консултира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в процеса на създаване и лицензиране Българска инвестиционна банка. По-късно кантората консултира ЕБВР и при продажбата на акциите й от капитала на Българска инвестиционна банка.
  • Предоставяно е правно обслужване на Борика относно прилагането на нови видове плащания, извършвани изцяло онлайн и регулирани от Закона за платежните услуги и платежните системи. В момента представляваме клиента по договор за абонамент във връзка с различни правни въпроси.
  • Екипът ни предоставя юридически консултации на някои от най-големите независими компании за управление на активи в България, като Black Peak Capital и Entrea Capital.
  • Нашите адвокати консултираха и Централен депозитар относно структурирането, финансирането и приложимата регулаторна рамка в областта на капиталовите пазари в България.
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – за периода 2015 г. – 2018 г. кантората представлява клиента по 10 дела по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, свързани с обжалване на актове за налагане на финансови корекции, както и в защита на интересите на държавния орган като ответник по такива дела, в общ размер на материалния интерес над 8 000 000 лв. Работата на кантората е свързана с изграждане на цялостна стратегия за защита интересите на клиента, анализ на националното и европейско законодателство, представителство пред граждански и административни съдилища, комуникация с експерти от отдели в МРРБ и др.
  • Застрахователното дружество София Инс беше защитено от адвокатската кантора в арбитражно производство.

Нашите експерти: