Право на Европейския съюз

Важен елемент от практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е осигуряването на пълно правно обслужване в областта на правото на Европейския съюз. То е неразделна част от законодателството на всяка една от държавите членки и заема важно място в правните им системи. Много от новоприетите закони се базират именно на правото на ЕС, което също показва огромното значение на същественото му познаване.

Екипът ни активно консултира клиенти от различни индустрии по въпроси, свързани със спецификите на договори, директиви и регламенти, обект на правото на Европейския съюз.

Успешната практика на адвокатското дружество  в прилагането на правото на европейския съюз в бизнес средата в България, дава гаранция на клиентите ни за осигуряването на подходяща защита на правата им по отношение избягване на последици, произтичащи от евентуален разрез на националното законодателство с правните норми на ЕС.

Признати сме като водеща кантора в България в сферата на „Европейското и конкурентно право“ в продължение на над десетилетие от международния юридически справочник Legal 500.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ, с което се разрешава спор за присъединяване към електрическите мрежи. Съдът на ЕС в производство по преюдициално запитване подкрепи изложената правна теза от „Георгиев, Тодоров и Ко.“, че директното присъединяване на потребител към електропреносна мрежа се счита за основано на обективни и недискриминационни съображения, ако този потребител е свързан с електрическа подстанция, която съгласно Директива 2009/72/ЕО и националното право попада в обхвата на дейност на преносната мрежа. Окончателното решение на Върховния административен съд е изцяло в полза на клиента и потвърди възможността на крайните потребители да избират към кой мрежови оператор да се присъединят при наличие на съответните технически условия, което до този момент беше изключено и е от съществено значение за целия енергиен пазар в България.
  • Нашият клиент METRO Cash & Carry е световният лидер в търговията на едро и най-голямата компания в структурата на METRO GROUP – с фокус върху клиенти от бизнеса – независими предприемачи от индустрията за малък и среден бизнес. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира българското дружество на абонамент по въпросите, свързани с конкурентното право и защитата на потребителите в хода на техните рекламни кампании, както и за техните търговски продажби и промоции. Екипът ни наскоро консултира клиента относно необходимостта от промени в маркетинга, ценообразуването и етикетирането на техните продукти по време на промоция, както и относно приложимите законови изисквания съгласно регламентите за конкуренцията.
  • Нашата адвокатска кантора представлява Българската телекомуникационна компания (БТК) в производство, инициирано от Националната асоциация на малки и средни кабелни оператори относно нелоялна конкуренция. Предмет на делото е евентуалното участие на БТК в заблуждаваща реклама по отношение на предоставянето на различни услуги. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) взе решение, че няма нарушение.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ съветва НМ Дженомикс относно незаконно прекратяване на споразумение за дистрибуция на медицински продукти. Производителят е подписал ексклузивно споразумение за дистрибуция с друга компания, което игнорира разпоредбите на ЕС като ограничава достъпа на пациентите до други продукти и ги отказва от правото им на свободен избор.
  • Консултации и представителство в съда пред КЗК на НУРТС Диджитъл. Предмет на производството са анти-конкурентни споразумения, съгласувани практики и злоупотреба с господстващо положение във връзка с прекратяване на споразумение за предоставяне на комуникационни услуги.

Нашите експерти: