Право на Европейския съюз

Важен елемент от практиката на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е осигуряването на пълно правно обслужване в областта на правото на Европейския съюз. То е неразделна част от законодателството на всяка една от държавите членки и заема важно място в правните им системи. Много от новоприетите закони се базират именно на правото на ЕС, което също показва огромното значение на същественото му познаване.

Екипът ни активно консултира клиенти от различни индустрии по въпроси, свързани със спецификите на договори, директиви и регламенти, обект на правото на Европейския съюз.

Успешната практика на експертния ни екип в прилагането на правото на европейския съюз в бизнес средата в България, дава гаранция на клиентите ни за осигуряването на подходяща защита на правата им по отношение избягване на последици, произтичащи от евентуален разрез на националното законодателство с правните норми на ЕС.

Опит:

  • Нашата адвокатска кантора представлява Българската телекомуникационна компания (БТК) в производство, инициирано от Националната асоциация на малки и средни кабелни оператори относно нелоялна конкуренция. Предмет на делото е евентуалното участие на БТК в заблуждаваща реклама по отношение на предоставянето на различни услуги. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) взе решение, че няма нарушение.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко“ съветва НМ Дженомикс относно незаконно прекратяване на споразумение за дистрибуция на медицински продукти. Производителят е подписал ексклузивно споразумение за дистрибуция с друга компания, което игнорира разпоредбите на ЕС като ограничава достъпа на пациентите до други продукти и ги отказва от правото им на свободен избор.
  • Консултации и представителство в съда пред КЗК на НУРТС Диджитъл. Предмет на производството са анти-конкурентни споразумения, съгласувани практики и злоупотреба с господстващо положение във връзка с прекратяване на споразумение за предоставяне на комуникационни услуги.

Нашите експерти: