Последни новини

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар…

Професор д-р Иван Тодоров коментира пред БНТ предлаганото отпадане на съкратеното съдебно производство за тежки престъпления

Професор д-р Иван Тодоров коментира пред БНТ в предаването „Референдум“ предлаганото отпадане на съкратеното съдебно производство за тежки престъпления. Той сподели тезата си във връзка със случая на освободения предсроочно…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Фармацевтичен Антитръст 2019“ за Getting the Deal Through

За втора поредна година, адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната, международна, правна публикация Lexology за сектор Getting the Deal Through: Pharmaceutical Antitrust Guide….

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ. Комисията наложи на…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Международен Арбитраж 2019“ за International Comparative Legal Guide

За поредна година експерти в сферата на международния арбитраж от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The International Comparative Legal Guide за…

окт. 21, 2019

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

in Български

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Предмет на обжалване пред националния съд е акт на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ, с който се разрешава спор за присъединяване към мрежата. В правния спор Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ защитава правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“.

В съдебното заседание, проведено пред СЕС на 6 февруари 2019 г., адвокат Миглена Пенева пледира, че е допустима национална правна уредба, съгласно която стопански потребители да се присъединяват директно към електропреносната мрежа при наличие на обективни и недискриминационни критерии. Пред Съда се защити теза, че изискването за притежаване от страна на операторите на ефективни права върху мрежата е в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО и насърчава вътрешния електроенергиен пазар.

На 16 май 2019 г. Генералният адвокат даде своето заключение. Генералният адвокат препоръча на СЕС да приеме, че съгласно Директива 2009/72 държавите членки са свободни да определят от коя мрежа са част точките на свързване между преносните и разпределителните мрежи, включително подстанциите за трансформиране на електроенергия. По-нататък Генералният адвокат приема, че потребител трябва да се счита за клиент на оператора на електропреносната мрежа, когато е присъединен към електрическа подстанция, част от преносната мрежа.

На 17 октомври 2019 г. СЕС се произнесе с Решение, с което подкрепи правната теза, изложена от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ както пред националния съд, така и пред европейския съд. Съдът на ЕС прие, че свързването на потребител като този в националното производство с електропреносна мрежа се счита за основано на обективни и недискриминационни съображения, тъй като този потребител е свързан с електрическа подстанция, която съгласно Директива 2009/72 и националното право попада в обхвата на дейност на тази преносна мрежа.

Решението на Съда на ЕС има съществено значение за уреждане на отношенията между оператори и потребители на вътрешния пазар на електроенергия, като то тълкува принципни положения на Директива 2009/72/ЕО. С решението се утвърждава свободата на действие, с която разполагат държавите членки за прилагането на член 2, точки 3 и 5 от Директива 2009/72, а именно при определяне на видовете мрежи – електроразпределителни и електропреносни по отношение на нивото на напрежение. По-специално Съдът на ЕС приема, че българската правна уредба като разглежданата, която предвижда, че трансформирането на напрежението на електроенергията в електрическа подстанция, за да се позволи преминаване от високо към средно напрежение, попада в обхвата на дейността на преносната мрежа, е в съответствие с Директива 2009/72/ЕО.

По-нататък Съдът на ЕС приема, че правото на собственост не може да е единствения критерий за определяне на вида на мрежата, а са приложими критерия ниво на напрежение, по отношение на който държавите членки разполагат с известна свобода на действие, както беше посочено по-горе и критерия за предназначение на мрежата. Съдът посочва обаче, че е допустима правна уредба (като българската и френската), съгласно която независимият оператор на преносна мрежа трябва да е собственик на тази мрежа, и от друга страна, правото на държавите членки да налагат на оператора на разпределителна мрежа задължението да е собственик на тази мрежа.С решението може да се запознаете на сайта на Съда на Европейския Съюз.