Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на лечебно заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ допринесе към доклада Doing Business 2020, публикуван от групата на Световната банка

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е благодарно на екипа на Doing Business, който е част от групата на Световната банка, за оказаното доверие на нашия старши сътруднинк Цветелина Димитрова…

Върховният административен съд потвърди отмяната на предвидените с наредба на Столичен общински съвет обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община

С окончателно решение от 11.12.2019г. по адм. дело №9775/2018г. Върховният административен съд  (ВАС) потвърди първоинстанционно решение на Административния съд София град, с което са отменени голям брой нови обществени обсъждания,…

Върховният административен съд потвърди отмяната на въведената през 2018г. такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“

С окончателно Решение от 10.12.2019г. по адм. дело №4067/2019г. Върховният административен съд (ВАС) отмени по жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) въведената в началото на 2018г. с Решение…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел в четвъртото издание на „Международен Арбитраж“ за International Country Comparative Guide за 2019г.

За поредна година експертите от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в сферата на международния арбитраж подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The In-House Lawyer за сектор…

ян. 21, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на лечебно заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от болничното заведение в полза на здравноосигурени лица.

Съдебното производство приключи с влязло в сила решение № 2000 от 08.11.2019 г., с което Софийският градски съд осъди НЗОК да плати на МБАЛ „Доверие“ дължимото възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ по клинични пътеки над договорения лимит за 2017 година, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. В основата на решаващите мотиви на съда стоят конституционните разпоредби пряко (чл. 4, ал. 2 и чл. 52, ал. 3 и 5 от Конституцията), съгласно които формирането и осъществяването на здравната политика е задължение на държавата.

Според съда, надлежното вътрешно планиране на бюджета е задължение на ответника НЗОК като осигурителен орган на задължителното здравно осигуряване. Отклонение от предвиденото равномерно разходване на средствата от бюджета не ограничава задължението за изплащане на всички действително извършени и отчетени медицински дейности от изпълнител по договор в полза на здравноосигурени лица. Болницата дължи предоставяне на медицинска помощ на всички здравноосигурени лица, поискали това от нея. Поради това договорът не може да се тълкува в смисъл, че ако болничното заведение изпълни дейност над планираните месечни лимити, то това би останало за негова сметка. Надлимитната медицинска дейност, която болницата е била задължена да извърши, подлежи на плащане. Това тълкуване на  договорите съответства на разпоредбата на чл. 20 от ЗЗД – отделните уговорки да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.

Болницата се представлява пред съда от адвокат Мария Дерелиева, като адвокатско дружество  „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява множество свои клиенти лечебни заведения по дела срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност.