Димитър Стефанов

Младши адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 62
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Димитър Стефанов завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2021 г. Към момента е докторант по Гражданско процесуално право с тема на дисертацията „Основанията за отмяна на влезли в сила съдебни решения по чл. 303 от Граждански Процесуален Кодекс (ГПК)” към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

През септември 2022 г. започва работа в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ като младши адвокат.

Преди да започне работа в кантората, Димитър е работил като юрисконсулт и адвокатски сътрудник в периода 2017 – 2021 г. в друго адвокатско дружество, където се фокусира върху облигационното право, граждански процес, трудово право, спортно право, имиграционно право. Също така е бил стажант по Програма „Fulbright“ към Софийски районен съд за период от девет месеца, като в хода на стажантската програма осъществява съвместна работа със съдии, като работи по подготовката на проекти на съдебни актове – решения и определения.

През 2020 г. той преминава Обучение по Арбитраж при Арбитражен съд към Българска търговско-промишлена палата, където придобива допълнителни знания за същността на арбитража, арбитражните споразумения, компетентност, производство, решение, както и за алтернативни способи за решаване на частноправни спорове.

През юли 2022 г. преминава през едноседмичен курс на тема арбитраж, организиран от ELSA Швейцария в гр. Женева. В хода на програмата са изнесени лекции от водещи практици в областта на различни теми, сред които спортен арбитраж, инвестиционен арбитраж, арбитраж по интелектуална собственост, арбитражно производство и др.

В допълнение на правните му знания, Димитър владее английски език, като има придобит сертификат –  Cambridge English Level 2 – Certificate in ESOL International First (C1). Допълнителни знания за специфични термини получава след успешно завършен курс по юридически английски през 2021 г., организиран от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим.

В „Георгиев, Тодоров и Ко“  той се концентрира основно в сферата на граждански и административен процес, търговско и трудово право.

Сфери на дейност:

Административно право и граждански процес
Корпоративно и търговско право
Трудово право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат